Zapomniani Bohaterowie

Żołnierze Wyklęci - Zapomniani Bohaterowie na facebook
FUNDACJA ''PAMIĘTAMY''
MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH w Ostrołęce
THE DOOMED SOLDIERS
Freedom And Independence
NATIONAL ARMED FORCES
Instytut Pamięci Narodowej
Zeszyty Historyczne WiN-u
GLAUKOPIS - Pismo Społeczno-Historyczne
Historia miejscowości Gminy Urszulin
ENDECJA.pl
Brygada Świętokrzyska NSZ

Leopold Okulicki
KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939


www.michalkiewicz.pl - strona autorska Stanisława Michalkiewicza
ALBUM POLSKI - Nasze Małe Ojczyzny
Witryna poświęcona twórczości i życiu Józefa Mackiewicza (1902 - 1985)
Łysiakmania
WOLNI i SOLIDARNI
13grudnia.org.pl
Żarowska Izba Historyczna
Strony Patriotyczne
SURGE POLONIA
Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa KWORUM
Ogrody Wspomnień
Blog > Komentarze do wpisu
Kpt. Stanisław Sojczyński "Warszyc" (1910 – 1947) - część 1
Kpt. Stanisław Sojczyński "Warszyc" i Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)

"Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą."

Z rozkazu nr 2 "Warszyca" do żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z 8 stycznia 1946 r.


Zanim wybuchła wojna

Stanisław Sojczyński urodził się 30 marca 1910 r. w Rzejowicach w powiecie radomszczańskim. Pochodził z chłopskiej rodziny. Był jednym z sześciorga dzieci Michała i Antoniny ze Śliwkowskich. W Rzejowicach ukończył szkołę powszechną. W wieku 18 lat zaczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie. Rodzice zdecydowali się posłać właśnie jego do szkoły, bo był najzdolniejszy spośród rodzeństwa, a na kształcenie pozostałych dzieci nie było pieniędzy. Szkołę ukończył w 1932 r. i rozpoczął służbę wojskową. W 27. pp w Częstochowie odbył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty. Od 1 stycznia 1936 r. - podporucznik rezerwy. Od 1934 r. pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Borze Zajacińskim koło Częstochowy. Uczył języka polskiego. Działał wówczas w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Strzeleckim. W 1932 r. zawarł związek małżeński z Leokadią Kubik.

Stanisław Sojczyński - zdjęcie z lat 30-tych

"Jędrusiowa dola"

Wybuch wojny przerwał pracę Stanisława Sojczyńskiego w szkole. Jako podporucznik WP trafił do punktu mobilizacyjnego w Łodzi, później walczył w okolicach Hrubieszowa w grupie "Kowel" dowodzonej przez płk. dypl. Leona Koca. Po niepowodzeniach w walkach koło Janowa Lubelskiego został rozbrojony przez żołnierzy sowieckich. Uniknął jednak niewoli i w końcu września próbował przedrzeć się do Warszawy by wziąć udział w jej obronie. Nie udało się i 4 października zdjął mundur. Postanowił wrócić w rodzinne strony - do Rzejowic, gdzie szybko włączył się do pracy konspiracyjnej. Jesienią 1939 r. został zaprzysiężony przez swojego nauczyciela Aleksandra Stasińskiego "Kruka" na żołnierza Służby Zwycięstwu Polski pod pseudonimem "Wojnar" (później używał pseudonimów "Zbigniew" i "Warszyc").
Z dużą energią przystąpił do organizowania Podobwodu Rzejowice Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej, który wkrótce stał się jednym z najlepiej zorganizowanych rejonów konspiracyjnych.
Talenty konspiracyjne "Zbigniewa" dostrzegli jego przełożeni: jeszcze w 1939 r. został komendantem Podobwodu Rzejowice, a od października 1942 r. pełnił także funkcję zastępcy komendanta Obwodu Radomsko AK, był równocześnie szefem Kierownictwa Dywersji w Obwodzie. Z powodu aktywnej działalności partyzanckiej Niemcy zaczęli określać Radomsko mianem Banditenstadt (bandyckie miasto). W 1943 r. dwie akcje przeprowadzone przez żołnierzy por. Sojczyńskiego odbiły się głośnym echem w całej okupowanej Polsce.
W maju 1943 r. gestapowcy i żandarmi dokonali publicznej egzekucji we wsi Dmenin. Powieszono 11 osób (w tym 12-letniego chłopca). W odwecie został wydany wyrok śmierci na szefa Gestapo w Radomsku Willi Wagnera i jego zastępcę Johana Bergera. Wyrok wykonali: Bronisław Skóra-Skoczyński "Robotnik" i Zygmunt Czerwiński "Staw". 3 sierpnia 1943 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację Rzejowic - rodzinnej wsi Stanisława Sojczyńskiego. Zabito kilku mieszkańców, aresztowano i wywieziono do Radomska wielu członków podziemia. "Zbigniew" uzyskał zgodę komendanta obwodu mjr. Polkowskiego "Korsaka" na przeprowadzenie akcji uwolnienia więźniów. Koncentracja wyznaczonych do akcji oddziałów nastąpiła w lasach koło Włynic. W nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. stuosobowy oddział dowodzony przez por. Sojczyńskiego zaatakował więzienie w Radomsku.
W wyniku przeprowadzonej bez strat akcji uwolniono ponad 40 Polaków i 11 Żydów. Po tej akcji por. Sojczyński utworzył pierwszy w Obwodzie Radomsko oddział partyzancki, którym dowodził do listopada 1943 r. Po nim dowództwo oddziału, noszącego od wiosny 1944 r. kryptonim "Grunwald", objął por. Florian Budniak "Andrzej".

Por. Stanisław Sojczyński "Zbigniew", "Warszyc", komendant Podobwodu Rzejowice, szef Kedywu w Obwodzie Radomsko AK

1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie warszawskie. 15 sierpnia 1944 r. gen. Tadeusz Komorowski "Bór" nakazał skierowanie wszystkich uzbrojonych oddziałów na pomoc walczącej stolicy. Komenda Obwodu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej wydała rozkaz koncentracji oddziałów. Nosiła ona kryptonim "Zemsta". W jej ramach batalion "Ryś" w sile: 14 oficerów, 14 podchorążych, 47 podoficerów i 215 szeregowych dotarł w rejon koncentracji w lasach przysuskich. 23 sierpnia 1944 r. Komendant Obwodu Radomsko-Kieleckiego AK płk Jan Zientarski "Ein", "Mieczysław", wobec odmowy uzupełnienia broni i amunicji ze zrzutów oraz trudności z dotarciem do Warszawy, podjął decyzję o przerwaniu marszu na pomoc powstańcom i zarządził przystąpienie do wykonywania akcji "Burza" na obszarze Obwodu.
W czasie akcji "Burza" żołnierze 27. i 74. pp, w tym batalionu por. Sojczyńskiego, na obszarze Inspektoratu Częstochowskiego AK stoczyli z Niemcami wiele potyczek, wykonali także akcje zaopatrzeniowe.

Rozkaz dzienny nr 2
Żołnierze!
Nie ma zapewne ani jednego wśród Was, któryby nie pamiętał, że dzień 15 sierpnia jest naszym świętem i jest 24-ą rocznicą wielkiego zwycięstwa odniesionego przez oręż polski u bram Warszawy. Święto to obchodziliśmy co roku bardzo uroczyście w naszych pułkach.
Co roku Naród Polski skupiał myśli około tak doniosłej wagi historycznego faktu, zastanawiał się nad warunkami, które umożliwiały Armii Polskiej osiągnięcie rzadkiego w dziejach triumfu, co roku przywoływał wizje "Cudu Wisły" i co roku oddawał hołd swojemu żołnierzowi. Bo oto wszyscy rozumiemy, że w owych krytycznych i wydawało się beznadziejnych dniach uratowaliśmy wolność Polski, przez nie liczącą się z ofiarami waleczność Polskiej Armii, przez bezwzględną karność wobec Naczelnego Wodza i niższych przełożonych i przez to, że całe społeczeństwo wszystkimi możliwościami służyło wojsku. Wojsko było z Narodem, Naród z wojskiem. Ta zbiorowa jedność w pragnieniach i dążeniach dała w sytuacji wyjątkowo ciężkiej rezultat, który olśnił nie tylko nas, ale świat cały i który w swej wspaniałości jest jakby cudem - "Cudem Wisły". I dziś Warszawa znów krwawi, znów stacza boje, dla których nie ma porównania. Warszawa stolica nasza świeci nam przykładem, Jej dwunastoletni bohaterowie, jej kobiety walczące obok nie liczących się ze swoim życiem żołnierzy AK - przygotowują nowe zwycięstwo, wołają o nowy cud. Na ten wielki zew stajemy znów do walki zjednoczeni, gotowi wykonać każdy rozkaz, ufni w przełożonych, ufni w Naczelnego Wodza.

D-ca baonu
/-/ Warszyc, por.
Otrzymują:
D-cy komp. i D-cy oddziałów koncentrujących się;
odczytać przed frontem oddziałów.
(Rozkaz dowódcy I batalionu 27 pp AK por. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" do żołnierzy)


Por. Stanisław Sojczyński "Zbigniew", "Warszyc" dowódca I batalionu 27 pp AK - sierpień 1944 r.

"Steny znowu mają głos"


Moje credo:
1) dopóki istnieje choćby najmniejsza nadzieja i możliwość wykazania Rosji, że jej polityka jest podła, świńska i zaborcza, oraz walki z jej imperializmem i odebrania zagrabionych przez nią wschodnich połaci Polski, dopóty w walce tej trwać jest naszym obowiązkiem - nawet za cenę wielkich ofiar,
2) AK i jej sympatycy to ok. 60% społeczeństwa polskiego: kto jest wrogiem naszym - jest wrogiem Polski.
(Z listu kpt. Sojczyńskiego do NN z 2 marca 1945 r.)

Początek 1945 r. przyniósł diametralną zmianę sytuacji politycznej w kraju. Ziemia Łódzka została wyzwolona spod okupacji niemieckiej w wyniku zimowej ofensywy Armii Czerwonej.
Polityka władz sowieckich i niepowodzenie akcji "Burza" postawiło żołnierzy Armii Krajowej w trudnej sytuacji. Na wyzwalanych spod okupacji niemieckiej terenach NKWD i polskie siły bezpieczeństwa prowadziły akcję "oczyszczania", która przede wszystkim dotknęła żołnierzy AK i osoby związane ze strukturami cywilnymi Polskiego Państwa Podziemnego.
Szykany, aresztowania, skrytobójcze mordy, wywózki na wschód... Tak władze komunistyczne traktowały byłych żołnierzy Armii Krajowej. Mimo zapewnień propagandowych nie dawano im możliwości powrotu do normalnego życia. Wielu ujawniających się akowców wracało do konspiracji. Wielu nie próbowało nawet wychodzić z ukrycia zdając sobie sprawę, jaki czekał ich los.

Kapitan Stanisław Sojczyński "Warszyc", sam poszukiwany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, poczuł się odpowiedzialny za losy swoich byłych podwładnych. Jego decyzja o powrocie do konspiracji była podyktowana także przeświadczeniem, że rząd utworzony przez PPR nie reprezentuje interesów Polski, lecz jest narzędziem w rękach Stalina, zmierzającego do jej podboju.
Wiosną 1945 r. "Warszyc" zaczął ponownie zbierać swoich dawnych żołnierzy, nawiązał także kontakty z innymi oddziałami zbrojnymi, stawiającymi opór komunistom. Nie wykluczał jednocześnie możliwości dojścia do porozumienia z władzami, ale stawiał im konkretne warunki, których wypełnienie miało być sprawdzianem ich intencji wobec podziemia niepodległościowego.
W maju 1945 r. w Radomsku odbyło się zaprzysiężenie pierwszych dowódców organizacji, która początkowo nosiła kryptonim "Manewr", następnie "Walka z Bezprawiem", a od 8 stycznia 1946 r. przyjęła nazwę "Samodzielna Grupa Konspiracyjnego Wojska Polskiego" o kryptonimie "Lasy", "Bory".

Organizacja ta, licząca ok. 4 tys. członków, działała w województwach: łódzkim, częściowo kieleckim, śląskim oraz poznańskim. Przekształcenie organizacyjne wynikało z rozwoju stanu liczebnego szeregów KWP. W dniu 12 VIII 1945 r. kpt. S. Sojczyński wydał "List otwarty" do płk. Jana Mazurkiewicza ps. "Radosław", w którym uznał jego apel o wychodzenie z konspiracji za zdradę i apelował o dalszą walkę przeciwko komunistom. Natomiast w dniu 16 VIII 1945 r. wydał rozkaz określający zadania KWP w zakresie walki z przestępczą działalnością władz komunistycznych i ochrony społeczeństwa oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego przed terrorem organów bezpieczeństwa. Pierwszą osobą, która zginęła z jego rozkazu, był Jankiel Jakub Cukierman, szef sekcji śledczej Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku. Zastrzelono go na ulicy w VIII 1945 r. Rok później, także w Radomsku, miała miejsce jedna z najgłośniejszych akcji KWP. W nocy 19/20 IV 1946 r. do miasta weszło ok. 200 partyzantów, którymi dowodził Jan Rogulka ps. "Grot". Zdobyto miejscowy areszt UB, z którego uwolniono ponad 50 aresztowanych, a w czasie odwrotu rozbito trzykrotnie liczniejszy oddział KBW.

por. Henryk Glapiński "Klinga"

Walkami podczas odwrotu dowodził por. Henryk Glapiński "Klinga", dowódca oddziału partyzanckiego SOS "Warszawa".
Por. Henryk Glapiński w czasie okupacji niemieckiej żołnierz AK. Więzień KL Gross Rosen. Od marca do kwietnie 1946 Komendant Powiatu Radomsko KWP. D-ca oddziału partyzanckiego SOS "Warszawa", działającego na terenie pow. radomskiego i częstochowskiego. Odniósł wiele zwycięstw w walkach z oddziałami UB-KBW. Jego oddział brał udział w nocy 19/20.IV.46 w szturmie na PUBP w Radomsku. Przy braku wsparcia ze strony oddziału por. "Grota" szturmującego więzienie, budynku PUBP nie udało się opanować.
W czasie odwrotu żołnierze "Klingi" pojmali 8 żołnierzy sowieckich, których rozstrzelano 20.IV.46 w kompleksie leśnym Graby. Wcześniej, w godzinach popołudniowych, oddział stoczył zwycięską potyczkę z 200-osobową grupą pościgową KBW. Ok. 40-osobowy oddział "Klingi" rozbił ją całkowicie. Grupa KBW straciła kilkunastu zabitych, reszta - ponad 100 żołnierzy poddała się. Dzień później oddział "Klingi" zmusił do poddania się kolejną kompanię KBW. Dopiero 22 kwietnia, oddział pod naporem silnych grup pościgowych uległ rozproszeniu.
Na czele kilkunastu żołnierzy kpt. "Klinga" walczył do września 1946. Został aresztowany w wyniku prowokacji UB 14 września 1946.
Sądzony w procesie dowództwa KWP w Łodzi w dniach 9-16 grudnia 1946. Skazany na karę śmierci, zamordowany w Łodzi 19 lutego 1947.

Chociaż już wcześniej kpt. S. Sojczyński był postrachem bezpieki, po tej akcji "władza ludowa" uznała go za wroga publicznego numer jeden. Nasilające się represje komunistyczne sprawiły, że rozkazem z 28 III 1946 r. "Warszyc" nakazał zintensyfikowanie działań zbrojnych.

Wyrok śmierci wydany przez Sąd Specjalny Kierownictwa Walki z Bezprawiem na szefa WUBP w Łodzi Mieczysława Moczara. Podobny wydano na wojewodę łódzkiego Stanisława Dąb-Kocioła. Za ich wykonanie był odpowiedzialny dowódca łódzkiej komendy powiatowej KWP por. Jan Kaleta "Postrach". Dotarcie do tak wysoko postawionych funkcjonariuszy przerosło możliwości organizacji - mimo ponagleń "Warszyca" wyroków nie wykonano.

Część 2 >
Strona główna - wprowadzenie >

czwartek, 13 kwietnia 2006, gregg71

Polecane wpisy

Komentarze
2009/06/04 19:15:11
Dziękuję za opisanie sprawy WARSZYCA. Zastanawiam się, dlaczego jest tyle oporów związanych z uhonorowaniem tego CZŁOWIEKA? Dlaczego nie uznaje się Jego zasług? Niewinnie stracił życie. Mój Ojciec walczył pod Jego dowództwem do czasu aresztowań.
Pragnę dodać, że w uwolnieniu więźniów w czasie wojny w Radomsku, brała czynny i poważny udział Ojca siostra, pracująca tam jako sekretarka. Dzięki Niej właśnie, akcja została przeprowadzona tak sprawnie, ku ogólnemu zaskoczeniu . Po akcji schroniła się w partyzantce. Tato wspominał jedną z akcji przeprowadzonych pod dowództwem kpt Sojczyńskiego. Uratowali z kotła grupę AL Moczara! Po wojnie, aresztowanego mojego Tatę, przesłuchiwał Moczar. Oczywiście poznał Ojca. Wówczas Ojciec przypomniał mu tamtą akcję. Moczar z szyderczym uśmiechem odpowiedział: co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr.
Ojciec również był skazany za zdradę państwa. To, że przeżył zakrawało na cud. Całe Jego późniejsze życie było okaleczone, okupione ciągłym strachem, brakiem możliwości awansu zawodowego.
-
Gość: , *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2009/08/15 16:01:49
W tekście kilka razy pada zwrot ziemia radomska, powiat Radomsko. Z tekstu
wynika że chodzi raczej o ziemię i powiat radomszczański. Wydarzarzenia o których mowa działy się w Radomsku (ziemia radomszczańska) i okolicach a nie w Radomiu (ziemia radomska).
-
2010/04/28 10:05:29
Panie "uchwyt" - DOŚĆ ! Jak pisał Friedrich Schiller - "Z głupotą sami bogowie walczą nadaremno". Usunąłem wszystkie Pańskie komentarze, nie wpuszczę też kolejnych... nie miejsce tu dla Trolli. Jeśli nie rozumie Pan tego co czyta, jest Pan po prostu analfabetą. Żegnam.
-
Gość: zbigniew, *.home.aster.pl
2011/03/16 09:08:53
najwyzsza chwala pamiec ihold panu stanislawowi sojczynskiemu to prawdziwi bohaterowie dzis zapomniani ale to oni sa wzorem i prawda
-
Gość: , *.strong-pc.com
2011/03/18 15:36:02
Gdzie w dzisiejszych czasach takich NAUCZYCIELI szukać, w której szkole na terenie Polski jest taki NAUCZYCIEL,czy jest ktoś kto wskaże taką podobna postać.WIELKI SZACUNEK dla śp.Kpt.Stanisława Sojczyńskiego
-
Gość: Wuj, *.maine.res.rr.com
2011/05/19 16:50:26
Brat mojego dziadka walczyl pod Warszycem, zostal po wojnie przebity widlami przez sasiada Zyda, ktory z entuzjazmem przyjal nowe panowanie nad Polska. Zrobili zasadzke i przebili go w stodole, takie to byly czasy. Chwala ziemi radomszczanskiej i ludziom ktorzy bronili jej honoru.
-
Gość: Emil z Melbourne, *.lns10.lon.bigpond.net.au
2011/06/10 14:51:26
Szacunek.
-
Gość: Piotr, *.mlawa.vectranet.pl
2012/01/16 23:56:20
Dobra robota trzeba aby pamięć o tych ludziach nigdy nie zginęła. brak ich w narodzie, ale cóż musimy żyć bez nich Jesteśmy skazani na takich palikotów i innych oszołomów, dla których Najjaśniejsza rzeczypospolita to kawałek materiału, którym można się dzielić. Jak widzę Jak media współczują generałowi Jaruzelskiemu to mi się w głowie nie mieści, a w uszach dzwonią mi słowa Kwaśniewskiego jak wręczał medale Kuroniowi i Michnikowi, że byli pierwsi, którzy stanęli przeciwko komunie. Tym samym chciał wymazać z pamieci Żołnierzy Wyklętych ale my ich nie zapomnimy
-
Gość: Katarzyna, *.dynamic.gprs.plus.pl
2012/10/18 23:27:58
Po przeczytaniu artykułu postanowiłam zwrócić się do Państwa z prośbą o pomoc. Z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości w Łodzi organizowany jest już po raz trzeci Tydzień Patriotyczny
lodzki.zhr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=539&Itemid=148
podczas którego chcemy zwrócić uwagę Łodzian na sprawę Żołnierzy Wyklętych i postać Warszyca. Poszukuję kontaktu do osoby, która być może znała Warszyca lub jego żołnierzy oraz mogłaby udzielić mi wywiadu, który zostałby opublikowany w jednodniowej gazecie wydanej z tej okazji. Tak wyglądała ta gazeta w tamtym roku: tydzien.zhr.pl/2011/wolnosc.pdf

Sprawa jest bardzo pilna, ale dla nas bardzo ważna. Będę bardzo wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. Kontakt: katarzyna.jargan@gmail.com tel:669 878 276
-
Gość: anoda, *.rev.sfr.net
2014/03/13 20:50:00
Najwyzszy szacunek dla wszystkich zolnierzy walczacych z sowietami i z systemem komunistycznym.
-
Gość: Gall, *.dsl.dynamic.t-mobile.pl
2015/02/01 23:32:25
Oby przyszedł dzień, kiedy ludzie Ci zaznają spokoju i kiedy my Polacy będziemy ze spokojem patrzeć w przyszłość. Jak niewiele potrzeba, aby szanować się. Warszyc był człowiekiem takim samym, jak my. Kto wie o tym, że mieszkając czasowo na ul. św Rozalii w Radomsku był normalnym, wesołym człowiekiem, o działalności którego mało kto wiedział. Tego domu już nie ma, ale ja go pamiętam. Mieszkała tam moja rodzina. Szanujmy naszą historię, szanujmy takich ludzi, jakim był Sojczyński. Jak mało wiemy o naszej przeszłości, za mało.
-
Gość: Tomek, *.otvk.pl
2015/03/19 08:28:59
Znam historię "Warszyca" z opowieści ojca i dziadka, który w czasie wojny był leśniczym w okolicach Radomska. Z opowiadań zawsze wyłania się obraz "Warszyca", jako człowieka honoru, nieposzlakowanej uczciwości i prawości. Natomiast złodziejami, bandytami byli ludzie, którzy określali siebie jako "AL". Okradali biedaków, dzieci, samotne kobiety. Tego nie uczyniłby żaden przedwojenny polski oficer. Żal, że wspaniałych postaci pokroju "Warszyca" dziś nie ma, a młodzież, która poszukuje prawdy, jest urabiana przez media lewicowo-liberalne na bezmyślną masę ("lemingi").
Cześć i chwała Bohaterom!
-
Gość: Danuta, *.internetdsl.tpnet.pl
2016/05/09 13:15:11
Chcę sprostować informację o rodzicach Warszyca, matka pochodziła z rodu Śliwowskich o nie Śliwkowskich.
-
Gość: Jacek, *.adsl.inetia.pl
2016/07/11 09:30:05
Wyroku śmierci na szefie gestapo i jego zastępcy dokonano na ulicy obecnie Skoczyńskiego jak szli do jednej z willi na obiad gdzie się stołowali.Po wyroku wykonawcy uciekali ulicą Nową do ulicy Wilsona gdzie mieli ukryte rowery na które wsiedli i pojechali w kierunku Przedborza.Może ktoś zna więcej szczegółów i mój komentarz sprostuje